Skip to content Skip to navigation

TERMAT DHE KUSHTET

Faqja zyrtare e Fiat

Kjo është faqja zyrtare e internetit e Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd, FCA Automotive Services UK Ltd dhe Leasys UK Ltd ("ne" dhe "ne"). Ju duhet t'i lexoni me kujdes këto kushte përpara se të përdorni këtë faqe. Ju gjithashtu duhet të lexoni çdo term dhe kusht specifik të publikuar në këtë faqe që zbatohet për shërbimet individuale në këtë faqe interneti (për shembull kushtet e sallës së ekspozitës dhe kushtet e Shërbimeve Financiare të Fiat)

Referencat për "Fiat", "ne" ose "ne" duhet të lexohen si referenca për Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd. Referencat për "Fiat Group" i referohen Stellantis N.V. dhe kompanive degë të saj. Referencat për "ju" duhet të lexohen si referenca për personin që po përdor këtë faqe interneti.

Mund të kontaktohemi me postë në adresën e mëposhtme ose me e-mail në privacyuk@fcagroup.com
Duke hyrë në këtë faqe interneti, ju pranoni të jeni të detyruar nga kushtet e mëposhtme kur përdorni këtë faqe interneti. Titujt janë futur vetëm për lehtësi

 

Informacion Rreth Nesh

Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd (numri i regjistrimit të kompanisë 00201514), FCA Automotive Services UK Ltd (numri i regjistrimit të kompanisë 2739931) dhe Leasys UK Ltd (numri i regjistrimit të kompanisë 3385187) janë secila kompani private të kufizuara të regjistruara në Angli dhe Uells.

Zyra e regjistruar e Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd dhe adresa kryesore e tregtimit janë në Pinley House, 2 Sunbeam Way, Coventry, West Midlands, CV3 1ND. Zyrat e regjistruara dhe adresa kryesore tregtare e FCA Automotive Services UK Ltd dhe Leasys UK Ltd janë në 250 Bath Road, Slough SL1 4DX.

Numri i regjistrimit të TVSH-së i Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd është 578353209. Numri i regjistrimit të TVSH-së i FCA Automotive Services UK Ltd është 603890836. Numri i regjistrimit të TVSH-së i Leasys UK Ltd është 795281293.

Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd është një filial në pronësi të plotë të FCA Italy SpA, Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino, Itali, Registro Imprese Torino / Kodi fiskal n. 07973780013. Shoqëri me një anëtar.

FCA Italy SpA është një kompani brenda grupit të kompanive Stellantis N.V. Zyra e korporatës: Taurusavenue 1, 2132 LS, Hoofddorp, Holandë. Holanda.

FCA Automotive Services UK Ltd autorizohet dhe rregullohet nga Autoriteti i Sjelljes Financiare (FRN 312683). Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd është përfaqësuesi i emëruar i FCA Automotive Services UK Ltd për qëllimet e Aktit të Shërbimeve Financiare dhe Tregjeve 2000 në lidhje me sigurimet. Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd autorizohet nga Autoriteti i Sjelljes Financiare për Ndërmjetësimin e Kredisë (FRN 690247). Leasys UK Ltd autorizohet dhe rregullohet nga Autoriteti i Sjelljes Financiare (FRN 664865).

Përdorimi/lidhjet

1. Ju pranoni të përdorni këtë faqe interneti për përdorimin tuaj personal jo komercial.

2. Kjo faqe interneti përmban lidhje me faqet e internetit të palëve të treta, të cilat, nëse klikohen, rezultojnë që ju të largoheni nga kjo faqe interneti dhe të hyni në një sajt të palëve të treta. Ne nuk i kontrollojmë këto sajte dhe nuk bëjmë asnjë përfaqësim në lidhje me saktësinë, plotësinë ose përshtatshmërinë e çdo informacioni ose produkti të shfaqur në ato sajte ose marrim ndonjë përgjegjësi ose përgjegjësi për këto sajte. Këto lidhje ofrohen vetëm për informacion dhe lehtësi dhe nuk përbëjnë një promovim ose miratim të ndonjë produkti, kompanie ose shërbimi të përshkruar. Në mënyrë të ngjashme, prania e ndonjë reklame të palës së tretë në këtë faqe interneti nuk është një miratim ose rekomandim i produkteve ose shërbimeve të theksuara.

3. Ju nuk mund të krijoni lidhje me këtë faqe interneti pa lejen tonë të shprehur me shkrim. Ju nuk do të përpiqeni të ndërhyni në funksionimin ose funksionalitetin e kësaj faqeje interneti (duke përfshirë por pa u kufizuar në) ngarkimin e të dhënave ose viruseve të korruptuara.

Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale/E drejta e autorit;
4. Të gjitha informacionet, teksti, imazhet dhe faqosja e shfaqur në këtë faqe interneti janë pronë ekskluzive e Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd, kompanive të tjera të Grupit Fiat ose partnerëve të tyre përkatës të biznesit. Të gjitha të drejtat në këtë faqe interneti dhe materialet në të janë të rezervuara dhe asnjë e drejtë e asnjë lloji në të nuk do t'ju kalojë juve. Asnjë pjesë e kësaj faqeje interneti nuk mund të riprodhohet ose transmetohet, në asnjë formë ose me çfarëdo mjeti, elektronik, mekanik, fotokopjues, incizues ose ndryshe, ose të ruhet në ndonjë sistem rikthimi të çfarëdo natyre, pa lejen me shkrim të mbajtësit të së drejtës së autorit, aplikimit për e cila do t'i bëhet Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd. Ju lejohet të printoni, kopjoni, shkarkoni ose ruani përkohësisht ekstrakte nga kjo faqe interneti pa lejen tonë paraprake:

 • • në masën që ju nevojitet për të hyrë dhe parë këtë faqe interneti online në kompjuterin tuaj.
  • në masën që kjo faqe interneti ofron pajisje shkarkimi ose printimi (të tilla si sfondi, mbrojtëset e ekranit dhe pajisje të tjera nga faqja).


  5. Të gjithë emrat, markat, logot dhe imazhet që identifikojnë automjetet Fiat ose Fiat Professional ose Alfa Romeo janë marka të pronarit të Fiat Group. Të gjitha markat e tjera tregtare, emrat e markave, emrat dhe titujt e produkteve dhe të drejtat e autorit të përdorura në këtë faqe janë marka tregtare, emra markash, emra produktesh ose të drejta autori të mbajtësve të tyre përkatës. Asnjë leje nuk është dhënë nga ne në lidhje me përdorimin e ndonjërit prej tyre dhe një përdorim i tillë mund të përbëjë shkelje të të drejtave të mbajtësit.

  Mohim përgjegjësie

  6. Ne nuk garantojmë që kjo faqe interneti do të funksionojë pa ndërprerje ose do të jetë pa gabime ose se do të jetë pa viruse kompjuterike ose aplikacione të tjera të dëmshme. Ne nuk do të jemi përgjegjës nëse për ndonjë arsye kjo faqe interneti nuk është e disponueshme në çdo kohë ose për çdo periudhë.

  7. Ne e ofrojmë këtë faqe interneti mbi një bazë "siç është" dhe nuk bëjmë asnjë përfaqësim apo garanci të çfarëdo lloji në lidhje me këtë faqe interneti ose përmbajtjen e saj dhe hedhim poshtë të gjitha këto përfaqësime dhe garanci. Për më tepër, ne nuk japim asnjë përfaqësim ose garanci për saktësinë, plotësinë ose përshtatshmërinë për çfarëdo qëllimi të informacionit dhe grafikëve përkatës të publikuar në këtë faqe. Informacioni i përmbajtur në këtë faqe interneti mund të jetë i vjetëruar në momentin që ju e shihni ose të përmbajë pasaktësi teknike ose gabime tipografike dhe ne nuk jemi të detyruar të përditësojmë informacionin edhe pse synojmë ta bëjmë këtë. Gjithsesi, e gjithë përgjegjësia jonë që lind për çdo pasaktësi ose gabim të tillë është e përjashtuar shprehimisht në masën më të plotë të lejuar nga ligji dhe i nënshtrohet kushtit 9 më poshtë.

  8. Për shkak të kufizimeve teknike, ngjyrat e automjeteve të paraqitura në faqe mund të mos përputhen me ngjyrën aktuale.

  9. As ne dhe as ndonjë prej drejtorëve, punonjësve apo përfaqësuesve të tjerë nuk do të jemi përgjegjës për humbjen ose dëmtimin që rrjedhin nga ose në lidhje me përdorimin e kësaj faqeje ose përmbajtjes së saj. Ky është një kufizim gjithëpërfshirës i përgjegjësisë që zbatohet (sipas kushtit 10 më poshtë) për të gjitha humbjet ose dëmtimet e çdo lloji, megjithatë ai lind (edhe nëse është i parashikueshëm) duke përfshirë (pa kufizim) (i) dëmet kompensuese, të drejtpërdrejta, indirekte ose pasuese, (ii) humbja e të dhënave, të ardhurave ose fitimi (iii) humbja ose dëmtimi i pronës (iv) humbja e kohës së menaxhimit ose zyrës dhe (v) pretendimet e palëve të treta.

  10. Asnjë nga përjashtimet dhe kufizimet në kushtet 7, 8 dhe 9 nuk synojnë të kufizojnë çdo të drejtë që mund të keni si konsumator sipas ligjit vendas ose të drejta të tjera statutore të cilat nuk mund të përjashtohen dhe as në asnjë mënyrë për të përjashtuar ose kufizuar përgjegjësinë tonë ndaj ju për vdekje ose lëndim personal që rezulton nga neglizhenca jonë ose e punonjësve ose agjentëve tanë për keqinterpretim mashtrues.

  11. Çmimet e treguara për automjetet e reja janë çmimet e listës të publikuara në rrjetin tonë të tregtarëve dhe të cilat mund të ndryshojnë. Çmimi i aksesorëve përjashton montimin dhe lyerjen aty ku kërkohet.
Kushtet e tregut

12. Produktet e ofruara për shitje mund të ndryshojnë nga ato të përshkruara ose të ilustruara në këtë faqe interneti për shkak të ndryshimeve të mëvonshme të prodhimit në specifikimet, komponentët ose vendin e prodhimit. Prandaj, përmbajtja e kësaj faqe interneti nuk duhet të trajtohet si përfaqësim në lidhje me disponueshmërinë aktuale të produkteve ose shërbimeve siç përshkruhet ose në lidhje me produktet e ofruara aktualisht për shitje. Është e rezervuar e drejta për të bërë ndryshime në çdo kohë, pa paralajmërim, për çmimin, ngjyrat, materialet, pajisjet, specifikimet dhe modelet, si dhe për të ndërprerë modelet.

Amendamentet

13. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar ose ndryshuar këto kushte ose çdo kusht tjetër të shfaqur në këtë faqe interneti në çdo kohë pa paralajmërim duke postuar kushtet e modifikuara në këtë faqe interneti dhe çdo modifikim i tillë do të hyjë në fuqi menjëherë pas postimit në faqen e internetit. Përdorimi i vazhdueshëm dhe aksesi juaj i kësaj faqeje interneti do të konsiderohet si pranim i kushteve të modifikuara. (Kjo nuk do të ndikojë në kontratat e lidhura në bazë të versioneve të mëparshme të kushteve përkatëse.)

14. Ne rezervojmë të drejtën për të tërhequr ose ndryshuar shërbimin dhe/ose informacionin që ofrojmë në këtë faqe interneti pa paralajmërim.

Ligji

15. Këto kushte të përdorimit të faqes së internetit do të rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjin anglez dhe gjykatat angleze do të kenë juridiksion për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje midis jush dhe nesh.

16. Nëse ndonjë pjesë e këtyre kushteve është e pazbatueshme (duke përfshirë çdo dispozitë në të cilën ne përjashtojmë përgjegjësinë tonë ndaj jush), zbatueshmëria e ndonjë pjese tjetër të këtyre kushteve nuk do të ndikohet.

Mbrojtja e të dhënave

17. Ju lutemi klikoni këtu për informacion në lidhje me përdorimin e të dhënave tuaja personale. Duke përdorur këtë faqe interneti, ju garantoni se të gjitha të dhënat e ofruara nga ju janë të sakta.

 

Termat dhe Kushtet e Miratuara të Makinave të Përdorura

Kur përdorni lokalizimin e makinave të përdorura Fiat, ju pranoni kushtet e mëposhtme. Këto janë si shtesë e Kushteve dhe Kushteve të Uebsajtit të Fiat-it.

Lokatori i makinave të përdorura Fiat administrohet nga Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd ("Fiat Chrysler Automobiles UK") për tregtarët e tij dhe është krijuar për t'ju ndihmuar të kërkoni nëpër një përzgjedhje të makinave të përdorura Fiat të mbajtura nga rrjeti i tregtarëve të makinave të përdorura të Miratuara nga Fiat në Mbretërinë e Bashkuar për të parë nëse ekziston një makinë Fiat e përdorur e miratuar që plotëson kërkesat tuaja.

Të dhënat e përfshira në Gjetësin e makinave të përdorura sigurohen nga rrjeti i tregtarëve të Fiat Chrysler Automobiles UK. Ndërsa Fiat Chrysler Automobiles UK u ka kërkuar tregtarëve tanë të konfirmojnë saktësinë dhe plotësinë e të dhënave në lidhje me automjetet, ne nuk e kemi verifikuar në mënyrë të pavarur saktësinë e të dhënave dhe nuk japim asnjë garanci apo garanci, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar, në lidhje me të dhënat e përfshira. në kuadër të gjykatës elektronike. Të gjitha shtetet e çmimeve mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Megjithëse informacioni përditësohet vazhdimisht, është e mundur që makinat e treguara si të disponueshme të jenë shitur tashmë.

Gjetësi i makinave të përdorura nuk përbën një ofertë nga Fiat Chrysler Automobiles UK ose ndonjë prej tregtarëve të tij të autorizuar për të shitur ndonjë automjet të listuar. Nëse dëshironi të blini një automjet të vendosur sipas kërkimit tuaj, duhet të kontaktoni drejtpërdrejt me shitësin tuaj lokal. Zgjedhja e një automjeti në vendndodhjen e makinave të përdorura nuk krijon ndonjë marrëveshje komerciale dhe as nuk krijon ndonjë ndërmarrje reciproke midis jush dhe tregtarit. Procedura e blerjes do të fillojë vetëm pasi të mbërrini në sallën e ekspozitës për të parë automjetin që keni zgjedhur, pikërisht siç do të bënit në një situatë tradicionale të blerjes së makinave.

Kur shet automjete, tregtari juaj vepron për llogari të tij. Ai nuk është agjent i Fiat Chrysler Automobiles UK dhe nuk ka autoritet për të lidhur Fiat Chrysler Automobiles UK me ndonjë ndërmarrje ose përfaqësim të shprehur ose të nënkuptuar. Kushtet e shitjes në lidhje me çdo automjet që mund të vendosni të blini janë ato që përmbahen në kontratën individuale të shitjes midis jush dhe tregtarit të shitjes.

Asnjë nga automjetet e paraqitura nuk është inspektuar nga Fiat Chrysler Automobiles UK. Megjithatë tregtarët tanë janë të udhëzuar vetëm të fusin detajet e çdo automjeti në e-Forecourt që ata kanë inspektuar në mënyrë që të sigurohen që ata kanë kaluar të gjitha artikujt tanë të kërkuar të inspektimit. "Makina e përdorur e miratuar nga Fiat" do të thotë që një makinë vjen me përfitimet e premtimeve të makinës së përdorur të miratuar nga Fiat nga tregtari juaj i shitjes në Locatorin e makinave të përdorura.

Premtimet e detajuara për makinën e përdorur të miratuar nga Fiat nuk japin asnjë të drejtë përveç atyre të përcaktuara shprehimisht në faqen e premtimeve dhe nuk mbulojnë asnjë pretendim për humbje ose dëmtim të pasojë. Premtimet për makinën e përdorur të miratuar nga Fiat ofrohen si një përfitim shtesë dhe nuk cenojnë të drejtat tuaja ligjore si konsumator.


Mbrojtja e të dhënave të makinave të përdorura të miratuara

Të dhënat tuaja do t'u kalohen tregtarëve të autorizuar të Fiat, duke u mundësuar atyre që t'ju kontaktojnë sa më shpejt të jetë e mundur. Ju lutemi klikoni këtu për më shumë informacion se si ne mund t'i përdorim të dhënat tuaja personale.