Skip to content Skip to navigation
Politika e privatësisë

Të dhënat personale (“Të dhënat”) të përdoruesve ose vizitorëve të kësaj faqeje interneti (“Përdoruesit”) që mblidhen, do të menaxhohen nga FCA Italy S.p.A. (“Ne, Ne”) në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë. Mund të na duhet të përditësojmë pjesë të kësaj Politike të Privatësisë herë pas here për shkak të ndryshimeve në ligj. Nëse bëjmë ndonjë ndryshim, ne do t'i publikojmë ato në këtë faqe interneti. Kjo Politikë e Privatësisë hyri në fuqi më 24.04.2018 dhe u përditësua më 17/05/2021

Si mblidhen të dhënat?

Të dhënat mund të mblidhen në disa mënyra të ndryshme:
i. Të dhënat, të tilla si detajet e kontaktit, mund të sigurohen nga klientët kur ata kërkojnë një shërbim specifik;
ii. të dhënat e shfletimit, të tilla si adresat IP, faqet e vizituara brenda faqes së internetit, sasia e kohës së kaluar në faqen e internetit dhe analiza e klikimeve mund të mblidhen kur Përdoruesit vizitojnë faqet tona të internetit. Ndërsa ne nuk e mbledhim këtë informacion për ta lidhur atë me përdorues të veçantë, është ende e mundur të identifikohen ata përdorues ose drejtpërdrejt nëpërmjet atij informacioni ose duke përdorur informacione të tjera të mbledhura);
iii. Mund të mblidhen gjithashtu të dhënat e cookie-ve. Këto janë skedarë të vegjël teksti që mbajnë mend faqet e internetit që janë vizituar. Kjo siguron një përvojë më të mirë të përdoruesit herën tjetër që vizitohen faqet e internetit. Më shumë informacion mbi cookie-t mund të gjenden në Politikën tonë të Cookies.

Pse përpunohen këto të dhëna?

Ne do të përpunojmë të dhënat e mbledhura për t'i ofruar Përdoruesit shërbimin që ata kanë kërkuar. Ne gjithashtu do të kryejmë sondazhe mbi kënaqësinë e klientit në lidhje me cilësinë e mallrave dhe shërbimeve tona, me kusht që të jetë në interesin tonë legjitim për ta bërë këtë. Nëse një Përdorues pranon që ne ta bëjmë këtë, ne do t'i dërgojmë atij informacionin përkatës të marketingut dhe do të kryejmë kërkime tregu për produktet dhe shërbimet tona në mënyrë që ata të mos humbasin ofertat aktuale. Nëse Përdoruesit na thonë se duan të marrin komunikim që është specifik për ta, atëherë ne do të analizojmë preferencat, interesat ose sjelljet e tyre personale në mënyrë që t'u dërgojmë atyre një komunikim të personalizuar që mendojmë se mund t'u pëlqejë. Nëse Përdoruesit na thonë se janë të interesuar të marrin oferta përkatëse nga kompani të tjera që mund t'i interesojnë, atëherë ne do t'i ndajmë të dhënat e tyre me kompanitë në grupin tonë dhe partnerët e përzgjedhur në sektorët e automobilave, financave, sigurimeve dhe telekomunikacionit me të cilët punojmë ngushtë. Duke qenë se ne gjithmonë kërkojmë të përmirësojmë përvojën e Përdoruesit, ne gjithashtu përdorim të dhënat për të përmirësuar faqet tona të internetit. Ne zakonisht i përpunojmë të dhënat me mjete të automatizuara ose elektronike përmes faqeve tona të internetit dhe aplikacioneve celulare. Ne gjithashtu përpunojmë të dhëna përmes mjeteve elektronike, duke përfshirë e-mail dhe me telefon (p.sh. SMS, MMS dhe faks).

Kush i përpunon të dhënat?

Të dhënat mund të përpunohen nga persona fizikë dhe/ose persona juridikë (“përpunues”), që veprojnë në emrin tonë sipas udhëzimeve tona specifike ose detyrimeve kontraktuale. Ne mund t'i dërgojmë të dhënat palëve të treta për të përmbushur detyrimet ligjore, ose për qëllime sigurie.

Po lidhjet me faqet e internetit të palëve të treta?

Faqet tona të internetit shpesh përmbajnë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Këto faqe interneti janë përgjegjësi e palës së tretë përkatëse dhe ne nuk mund të pranojmë përgjegjësi për çdo informacion ose të dhëna të futura në ato faqe interneti.

Kush është kontrolluesi i të dhënave?

Kontrolluesi i të dhënave është FCA Italy S.p.A., me zyrë të regjistruar në Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Itali. Ju mund të kontaktoni ekipin e Mbrojtjes së të Dhënave në adresën e emailit dpofca@stellantis.com.

Ku do të përpunohen të dhënat e mia?

Përpunuesit zakonisht bazohen në Shtetet Anëtare të BE-së, por ne mund t'i transferojmë të dhënat në vende jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE), për shembull, për t'i ruajtur ato në bazat e të dhënave të menaxhuara nga subjektet që veprojnë në emrin tonë. Këta përpunues të të dhënave janë të detyruar nga udhëzimet që ne u japim për të përpunuar të dhënat dhe duhet ta bëjnë këtë në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. Në rast se të dhënat transferohen jashtë ZEE-së, ne do të përdorim masat e duhura për të garantuar mbrojtjen e duhur të të dhënave, zakonisht në formën e klauzolave standarde kontraktuale të miratuara nga Komisioni i BE-së për transferimin e të dhënave personale jashtë EEA.

Sa kohë do të ruhen të dhënat e mia?

Në ofrimin e shërbimeve të kërkuara, ne mund t'i ruajmë të dhënat tuaja për aq kohë sa është e nevojshme për të mbrojtur interesat tona në lidhje me përgjegjësinë e mundshme në lidhje me atë shërbim. Ne do t'i mbajmë të dhënat vetëm për aq kohë sa gjykohet rreptësisht e nevojshme për të përmbushur qëllimin për të cilin janë mbledhur. Pëlqimi për marketing dhe aktivitete të tjera që nuk lidhen me performancën e shërbimit specifik të kërkuar mund të tërhiqet në çdo kohë, pas së cilës të dhënat nuk do të përdoren më për këtë qëllim. Megjithëse Përdoruesi nuk do të kontaktohet më për këtë qëllim, ne mund ta ruajmë atë për të mbrojtur interesat tona.

Çfarë të drejtash kanë Përdoruesit?

Përdoruesit kanë të drejtë të:

të dimë nëse ndonjë e dhënë po përpunohet nga ne dhe, kur është e zbatueshme, të ketë akses në to;
të korrigjojmë çdo informacion të pasaktë që kemi ose ta fshijmë atë kur kërkesa është e ligjshme;
të kufizojë përpunimin e të dhënave kur kërkesa është legjitime;
transportueshmëria, aty ku është e aplikueshme në mënyrë që të dhënat të mund të merren në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm, si dhe të drejtën për t'i transferuar të dhënat te kontrollorët e tjerë;
kundërshtojnë përpunimin e të dhënave kur kërkesa është legjitime; dhe
të paraqesë një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës në rast të përpunimit të paligjshëm të të dhënave.


Ju mund t'i ushtroni këto të drejta në https://privacyportal.fcagroup.com
Autoriteti mbikëqyrës përkatës në MB është Zyra e Komisionerit të Informacionit (“ICO”). Ju mund të kontaktoni ICO-në nëpërmjet faqes së tyre të internetit: www.ico.org.uk
Autoriteti mbikëqyrës përkatës i kontrolluesit të të dhënave është Autoriteti Italian i Mbrojtjes së të Dhënave (“Garante”). Mund të kontaktoni Garante përmes faqes së tyre të internetit: garanteprivacy.it