Skip to content Skip to navigation

Kushtet e Përmbajtjes

Termat dhe kushtet e përdorimit të përmbajtjes së mediave sociale

Duke e lejuar Kompaninë të përdorë Përmbajtje të veçantë (duke iu përgjigjur #PoFiat), ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Ju lutemi lexoni dhe sigurohuni që jeni dakord përpara se të vazhdoni.

Në këto Kushte, "Përmbajtja" i referohet fotografisë dhe/ose videos, duke përfshirë çdo tingull dhe tekst shoqërues të postuar përmes llogarisë suaj në mediat sociale, metadatat shoqëruese si koha dhe vendi i krijimit, emri juaj i përdoruesit dhe lidhjet me profilin tuaj të mediave sociale .

"Ju" ose "i juaji" i referohen personit që pranon të jetë i lidhur me këto terma dhe kushte në mënyrën e përmendur në kushtin 1 më lart.

  1. Ju i jepni kompanisë të drejtën për të përdorur dhe shfaqur Përmbajtjen, në çdo media, në mbarë botën, për çdo qëllim të ligjshëm tregtar, në formë origjinale ose të redaktuar, duke përfshirë: në llogaritë e kompanisë në mediat sociale, faqet e internetit, bloget, ekranet dixhitale, reklamat , dhe në përgjithësi në promovimin e produkteve ose shërbimeve të Kompanisë. Të drejta të tilla shtrihen edhe për filialet e Kompanisë, filialet, agjentët, punonjësit, përfaqësuesit, caktuesit, të licencuarit dhe kushdo tjetër që vepron në emër të Kompanisë.
    Të drejtat e kompanisë për të përdorur Përmbajtjen tuaj zgjasin pafundësisht derisa të anulohen nga ju, gjë që mund ta bëni në çdo kohë duke na kontaktuar me email: userrightsuk@stellantis.com. Pas anulimit, ne nuk do të ripërdorim përmbajtjen tuaj. Megjithatë, ju lutemi vini re se postimet e kaluara mund të mbeten të dukshme dhe ne do ta ruajmë përmbajtjen tuaj për 3 muaj pas anulimit.
  2. Të drejtat që i jepni kompanisë janë joekskluzive dhe (në varësi të të drejtave të   Kompanisë) ju ruani të gjitha të drejtat për të përdorur Përmbajtjen për qëllimet tuaja. Ne nuk do të paguajmë asnjë honorar ose kompensim për ju ose ndonjë palë të tretë për përdorimin e Përmbajtjes. Përdorimi është në diskrecionin e Kompanisë dhe Kompania nuk është e detyruar të përdorë Përmbajtjen tuaj në ndonjë mënyrë të veçantë ose fare.
    Ju pranoni që nuk keni asnjë të drejtë të rishikoni, miratoni ose kundërshtoni përdorimin e Përmbajtjes ose kopjes suaj reklamuese nga Kompania, ose të identifikoheni si autori/krijuesi i përmbajtjes.
  3. Kompania respekton ligjet në fuqi dhe të drejtat e të tjerëve dhe dëshiron të shmangë përdorimin e çdo përmbajtje që nuk e bën këtë. Duke rënë dakord me këto Kushte, ju përfaqësoni dhe i garantoni Kompanisë që:
    (a) Përmbajtja është vepra juaj origjinale dhe ju e zotëroni atë dhe të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale në të dhe keni të gjitha të drejtat e nevojshme për të na dhënë të drejtat e përcaktuara në këto Kushte (përfshirë në lidhje me të drejtat e autorit, markat tregtare, ndërtesat private ose publike, shfaqjet , tinguj dhe muzikë) ose, nëse nuk jeni pronar i këtyre të drejtave, ju keni marrë tashmë leje nga zotëruesi i këtyre të drejtave dhe do të na informoni nëse kjo është e pasaktë ose nëse një leje e tillë tërhiqet në çdo kohë;

(b) përdorimi i Përmbajtjes suaj nga kompania siç parashikohet këtu nuk do të cenojë pronësinë intelektuale, privatësinë, imazhin, performancën ose të drejtat e publicitetit, ose ndonjë të drejtë tjetër (përfshirë të drejtat e privatësisë) të ndonjë pale të tretë, të kërkojë pagesën e çdo kompensimi për ndonjë palë e tretë, ose shkel ndonjë ligj në fuqi;

(c) asgjë në Përmbajtjen tuaj nuk do të jetë e paligjshme, shpifëse, e turpshme ose kërcënuese për ndonjë palë të tretë; dhe

(d) jeni mbi 18 vjeç dhe keni të drejtë të pajtoheni me këto Kushte.Ju do ta mbani kompaninë të padëmshme dhe do të na dëmshpërbleni kundër çdo veprimi, humbjeje dhe dëmi që rrjedh nga çdo pretendim nga palët e treta në lidhje me përmbajtjen, duke përfshirë shkeljen e pronës intelektuale, mbrojtjen e të dhënave, privatësinë, imazhin, performancën  e ose të drejtat e publicitetit

Përmbajtja mund të përmbajë informacion rreth jush ose individëve të identifikueshëm që përbëjnë të dhëna personale sipas ligjeve në fuqi.
Duke rënë dakord me këto Kushte, ju jepni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave të tilla personale nga Kompania për qëllimet e përcaktuara në këto Kushte.
Kur ndonjë e dhënë personale në lidhje me ndonjë person tjetër shfaqet në Përmbajtje, ju garantoni që gjithashtu keni marrë pëlqimin e tyre për përpunimin e këtyre të dhënave personale.
Ne do të përpunojmë të dhënat personale të përfshira në Përmbajtje ose që na jepen ndryshe në lidhje me përdorimin tonë të Përmbajtjes në përputhje me të gjitha ligjet e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave dhe politikën tonë të privatësisë.